การรับประกันสินค้า

  • สินค้ารับประกัน ตั้งแต่ 3 เดือน , 6 เดือน , 1 ปี ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชนิด
  • รับประกัน เปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 7 วัน หากความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่อง หรือผิดพลาดจากโรงงานผู้ผลิต หรือการขนส่ง
  • รับประกันชิ้นส่วนหลัก ไม่รวมถึงอะไหล่สิ้นเปลือง

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความชำรุดเสียหาย ในกรณีดังต่อไปนี้

  • สินค้าถูก เปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท
  • การใช้สินค้าผิดประเภท ผิดวิธี หรือการจัดเก็บสินค้าไม่ถูกต้อง
  • การเสียหายจากปัจจัยภายนอก การต่อสายพ่วงที่ยาวเกินไป การใช้สายไฟที่เล็ก หรือยาวเกินไป และแรงดันไฟฟ้าต่างจากที่ระบุ ไฟตก ไฟเกิน หรือภัยธรรมชาติ ฯลฯ
  • การเสียหาย จากการไม่ดูแลบำรุงรักษา ตามรอบกำหนด หรือการละเลยการทำความสะอาด